Начало / Проекти / Депа за битови и промишлени отпадъци / Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич

Строителство на клетка 1, производствени и обслужващи сгради, площадки и съоръжение за възстановяване на материали на регионално депо с.Стожер, по договорните условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга).

Възложител: Община град Добрич

Изпълнител: Обединение "Депо Добрич 2013", с водещ член "Станилов" ЕООД 

2013 - 2014

ПРОЕКТ: DIR-5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”, договор за безвъзмездна помощ № DIR-5112122-C011, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз и правителството на Република България, чрез Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013.
ОБЕКТ: „Строителство на Клетка 1, производствени и обслужващи сгради, площадки и съоръжение за възстановяване на материали на РД с.Стожер по Договорните условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга)”
Проектът включва:  усвояване на основна площадка за всички предвидени клетки и съоръжения;  изграждане на първа клетка на площ от 30 030 м2, с обем 240 000 м3 и капацитет за депониране на 240 000 тона отпадъци; изграждане на площадкова инфраструктура и оборудване; изграждане на собствен водоизточник; изграждане на инсталация за сепариране на материали за рециклиране с капацитет 41 200  т/год.; изграждане на съоръжение за компостиране с капацитет до 15 000 т/год.; изграждане на съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет до 70 т/час, 15 000 т/год; изграждане на склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци.